7_12
7_13
7_14
7_10

Uspješno pružamo usluge iz oblasti zaštite od požara, a u skladu sa važećim Zakonima,
Pravilnicima i legitimnim Rješenjima za obavljanje navedenih poslova:
• Periodični i kontrolni pregled svih tipova aparata za početno gašenje požara
• Servisiranje, punjenje i održavanje svih tipova aparata za gašenje požara
• Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže i opreme
• Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti dišnih izolacionih aparata

Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti, te servisiranje i održavanje svih tipova
automatskih sistema za gašenje požara
• Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti, te sevisiranje i održavanje automatskih
sistema za dojavu požara
• Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti te sevisiranje i održavanje automatskih
sistema za detekciju eksplozivnih i toksičnih gasova
• Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti, te servisiranje proptivpožarnih vrata i klapni
• Ispitivanje protupanične rasvjete
• Izrada Pravilnika o zaštiti od požara
• Izrada Procjena ugroženosti od požara i kategorizacija objekata
• Izrada Planova zaštite od požara
• Izrada Planova evakuacije
• Izrada Elaborata o zaštiti od požara (koji je sastavni dio projektne dokumentacije)
• Izrada Elaborata o zonama opasnosti od požara i eksplozije
• Izrada Elaborata zaštite od požara na gradilištu
• Izrada programa obuke iz oblasti zaštite od požara
• Redovna obuka zaposlenika iz oblasti zaštite od požara
• Obuka zaposlenika koji rukuju sa eksplozivnim i lakozapaljivim tečnostima i
gasovima
• Stručni trening i simulacija evakuacije za osoblje uposleno u građevinama za javnu
namjenu
• Pregled i ispitivanje instalacija i uređaja u protiveksplozivnoj (Ex) izvedbi
• Ovjera i stručna ocjena projektne dokumentacije sa aspekta zaštite od požara
• Pregled izvedenog stanja objekata, postrojenja i instalacija sa aspekta primjenjenosti
mjera zaštite od požara (PP saglasnost)
• Pregled i ispitivanje električnih postrojenja, uređaja i instalacija
– ispitivanje indirektnog napona dodira (impedancija petlje kvara, prorada zaštitnog
uređaja diferencijalne struje)
– ispitivanje otpora uzemljenja

ispitivanje mjera izjednačavanja potencijala
– ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča
– ispitivanje električnih instalacija termovizijskom kamerom
• Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija
• Obilježavanje požarnih puteva i puteva evakuacije, postavljanje odgovarajućih
znakova, natpisa i upustva, izvođenje sigurnosne i panik rasvjete
• Projektovanje i ugradnja automatskih stabilnih sistema za gašenje požara
Projektovanje i ugradnja automatskih sistema za dojavu požara, te za detekciju eksplozivnih i
toksičnih gasova kao i svih vrsta sigurnosnih sistema
• Projektovanje optimalnog rasporeda i broja mobilne opreme i vrste sredstava za
gašenje požara
• Projektovanje objekata, uređaja i instalacija za snabdjevanje vodom za gašenje požara,
kao i projektovanje vanjske i unutrašnje hidrantske mreže za sve vrste objekata